SELECT TOP 100 u.Location, CAST(u.Location AS NVARCHA...

0

Please login or register to vote for this query.

(click on this box to dismiss)

Skeptics

Q&A for scientific skepticism

--Zůstaňme ještě u uživatelů.
--V dalším SQL vypište přibližný počet uživatelů, 
--jež v poli Location uvádějí Česko, tj. zmíněné pole obsahuje řetězce:
--Czech
--Česk
--Nezapomeňte vzít v úvahu, že pole Location je case-sensitive, 
--je tedy třeba rozlišovat malá a velká písmena.
SELECT TOP 100 
    u.Location,
    CAST(u.Location AS NVARCHAR(MAX)) AS NVarCharLocation,
    u.*
FROM 
    users u
WHERE 

u.location like '%Č%'
  --  REVERSE(UPPER(location)) LIKE REVERSE('ČESK%') AND CHARINDEX(',', REVERSE(location)) > 0;

Enter Parameters

Options:
Switch to meta site
loading Hold tight while we fetch your results